ముగించు

రెవెన్యూ డివిజన్

 1. జనగాం

 2. ఘనపూర్ స్టేషన్