ముగించు

డెమోగ్రఫీ

1.జనగాం డెమోగ్రఫి
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్ సంవత్సరం స్టేట్ జనగాం జిల్లా
1 భౌగోళిక ప్రాంతం> Sq. Kms 2014-15 1,12,077 2188
2. గ్రామాలు / గ్రామ పంచాయతీలు / మండల్స్ / మండల్ ప్రజా పరిషత్లు:
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్> యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం జనగాం జిల్లా
1 రెవెన్యూ గ్రామాలు సంఖ్య 2014-15 10,434 191
2 గ్రామపంచాయితీ సంఖ్య 2014-15 8687 281
3 రెవెన్యూ మండల్స్ సంఖ్య 2014-15 459 12
4 మండల్ ప్రజా పరిషత్లు సంఖ్య 2014-15 438 12
3.2011 సెన్సస్ ప్రకారం జనాభా
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం జనగాం జిల్లా
1 మొత్తం జనాభా సంఖ్య సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 3,50,03,674 5,66,376
2 పురుషులు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 1,76,11,633 2,83,648
3 మహిళ సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 1,73,92,041 2,82,728
4 సెక్స్ నిష్పత్తి ఆడవారికి 1000 మంది పురుషులు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 988 997
5 గ్రామీణ జనాభా సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 2,13,95,009 4,95,019
6 పట్టణ జనాభా సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 1,36,08,665> 71,357
7 % గ్రామీణ మొత్తం జనాభా> % 2011 సెన్సస్ 38.88 87
8 % పట్టణ మొత్తం జనాభా % 2011 సెన్సస్ 61.12 13
9 గృహలు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 83,03,612 1,39,238
11> జనాభా సాంద్రత No.per sq.kms. 2011 సెన్సస్ 312 835
4.చైల్డ్ జనాభా(0 – 6 సంవత్సరాలు)
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం జనగాం జిల్లా
1 మొత్తం సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 38,99,166 55056
2 బాలురు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 20,17,935 28442
3 బాలికలు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 18,81,231 26614
4 సెక్స్ నిష్పత్తి సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 23,69,374 936
5.అక్షరాస్యులు
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్> సంవత్సరం రాష్ట్రం జనగాం జిల్లా
1 మొత్తం సంఖ్య సెన్సస్ 2,06,96,778 3,14,134
2 పురుషులు సంఖ్య సెన్సస్ 1,17,01,729 1,81,739
3 మహిళలు సంఖ్య 2011 సెన్సస్ 89,95,049 1,32,395
6.అక్షరాస్యత శాతం :
క్రమసంఖ్య ఐటెమ్ యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం జనగాం జిల్లా
1 మొత్తం % 2011 సెన్సస్ 66.54 61
2 పురుషులు % 2011 సెన్సస్> 75.04 71
3 మహిళలు % 2011 సెన్సస్ 57.99 52