ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

ముఖ్యమైన అధికారులు

పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
శ్రీ. సిహెచ్. శివలింగయ్య, ఐ.ఎ. ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]inజనగాం కలెక్టర్ ఆఫీస్+919550798666
శ్రీ .ప్రఫుల్ దేసాయ్ ఐ.ఏ.ఎస్అదనపు కలెక్టర్(స్థానిక సంస్థలు)aclbjangaon[at]gmail[dot]comకలెక్టర్ ఆఫీసు జనగాం+919121306663
శ్రీ. బి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి.డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసుdcpwestzonejgn[at]gmail[dot]comడి.సి..పి ఆఫీసు, జనగాం9491089147

జిల్లా అధికారులు

పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్
గౌస్డి‌పి‌ఆర్‌ఓdpro[dot]jangaon[dot]ts[at]gmail[dot]comజనగాం9949351649
ఎస్‌డి. ఇస్మాయిల్సి.పి.ఓdysojn[at]gmail[dot]comసి.పి.ఓ. ఆఫీసు, జనగాం9948986104
కె. రాముDEOdeojangaon[at]gmail[dot]comజనగాం7995087623
ఎస్. రాంరెడ్డిడి.ఆర్.డి.ఓdrdojangaon[at]gmail[dot]comడి‌ఆర్‌డి‌ఓ ఆఫీసు, జనగాం9121212155
ఆర్. మహిపాల్ రెడ్డిDist (P&E)dpeojangaon[at]gmail[dot]comJangaon9440902276
రాథోడ్Dist. Transport Officerdto_jangaon[at]tstransport[dot]inజనగాం9866889899
ఎల్.బి నాయక్ఖాతా మరియు చెల్లింపుల అధికారిజనగాం9912014059
నాగేశ్వర్ శర్మజిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారిdmo[dot]jangaon[at]gmail[dot]comజనగాం7330944725
శ్రీనివాస్ రెడ్డిDBCDOdbcdo-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]inజనగాం9866482561
పి. శంకర్ రావుDIOdiojangaon[at]gmail[dot]comజనగాం9989334870

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

ముఖ్యమైన అధికారులు
పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ చిరునామా
శ్రీ. సిహెచ్. శివలింగయ్య, ఐ.ఎ. ఎస్ జిల్లా కలెక్టర్ collector-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]in +919550798666 జనగాం కలెక్టర్ ఆఫీస్
శ్రీ .ప్రఫుల్ దేసాయ్ ఐ.ఏ.ఎస్ అదనపు కలెక్టర్(స్థానిక సంస్థలు) aclbjangaon[at]gmail[dot]com +919121306663 కలెక్టర్ ఆఫీసు జనగాం
శ్రీ. బి. శ్రీనివాస్ రెడ్డి. డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీసు dcpwestzonejgn[at]gmail[dot]com 9491089147 డి.సి..పి ఆఫీసు, జనగాం
జిల్లా అధికారులు
పేరు హోదా ఇమెయిల్ ఫోన్ ఫ్యాక్స్ చిరునామా
గౌస్ డి‌పి‌ఆర్‌ఓ dpro[dot]jangaon[dot]ts[at]gmail[dot]com 9949351649 జనగాం
ఎస్‌డి. ఇస్మాయిల్ సి.పి.ఓ dysojn[at]gmail[dot]com 9948986104 సి.పి.ఓ. ఆఫీసు, జనగాం
కె. రాము DEO deojangaon[at]gmail[dot]com 7995087623 జనగాం
ఎస్. రాంరెడ్డి డి.ఆర్.డి.ఓ drdojangaon[at]gmail[dot]com 9121212155 డి‌ఆర్‌డి‌ఓ ఆఫీసు, జనగాం
ఆర్. మహిపాల్ రెడ్డి Dist (P&E) dpeojangaon[at]gmail[dot]com 9440902276 Jangaon
రాథోడ్ Dist. Transport Officer dto_jangaon[at]tstransport[dot]in 9866889899 జనగాం
ఎల్.బి నాయక్ ఖాతా మరియు చెల్లింపుల అధికారి 9912014059 జనగాం
నాగేశ్వర్ శర్మ జిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారి dmo[dot]jangaon[at]gmail[dot]com 7330944725 జనగాం
శ్రీనివాస్ రెడ్డి DBCDO dbcdo-jgn[at]telangana[dot]gov[dot]in 9866482561 జనగాం
పి. శంకర్ రావు DIO diojangaon[at]gmail[dot]com 9989334870 జనగాం