ముగించు

జనాభా

జనాభా
S.No అంశం యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం జిల్లా
1. మొత్తం జనాభా Nos. 2011 Census 3,50,03,674 5,66,376
2. పురుషులు Nos. 2011 Census 1,76,11,633 2,83,648
3. మహిళలు Nos. 2011 Census 1,73,92,041 282,728