ముగించు

అక్షరాస్యత శాతం:

అక్షరాస్యత శాతం
క్రమ సంఖ్య అంశం యూనిట్ సంవత్సరం రాష్ట్రం జిల్లా
1. మొత్తం % 2011 Census 66.54 61
2. పురుషులు % 2011 Census 75.04 71
3. మహిళలు % 2011 Census 57.99 52